fbpx

Volg ons

023-5374053

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Aanduidingen en begripsbepalingen
1.1. Opdrachtgever:
De aan Kennemerland Beheer B.V. gelieerde rechtspersoon dan wel Kennemerland
Beheer B.V. die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van
diensten, het uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van zaken dan wel de
Opdrachtnemer heeft uitgenodigd tot het doen van een aanbieding daaromtrent, hierna te
noemen: “Opdrachtgever”.

1.2. Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtgever aanbiedt werken te doen, tot
stand te brengen en/of uit te voeren en/of diensten te verrichten.

1.3. Opdracht:
De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot
het leveren van zaken, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden
dan wel een combinatie daarvan.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtgever gedane
aanvragen en verstrekte Opdrachten.

2.2. Opdrachtnemer is gehouden zijn aanbieding overeenkomstig de door Opdrachtgever in
haar aanvraag opgegeven specificaties te doen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze door
Opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
3.1. De overeenkomst komt tot stand en geldt tussen partijen door de schriftelijke bevestiging
van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer en aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer.

3.2. Opdrachtnemer aanvaardt dat Opdrachtgever een andere aan haar gelieerde
rechtspersoon kan aanwijzen als contractspartij ter zake de Opdracht.

Artikel 4 Correspondentie
4.1. Correspondentie gericht aan de Opdrachtnemer met betrekking tot de uitnodiging,
aanbieding of opdracht geschiedt schriftelijk waarbij de ondertekenaar van de
correspondentie niet dezelfde hoeft te zijn als de feitelijk Opdrachtgever. Opdrachtnemer
kan aan de ondertekening van de correspondentie geen rechten ontlenen.

4.2. Onder schriftelijk wordt alle correspondentie begrepen, dus zowel post, fax als e-mail.

Artikel 5: Prijs
5.1. De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast.
Wijzigingen in prijzen, tarieven, kosten, belastingen en andere kostenverhogende
factoren zijn niet verrekenbaar of te factureren, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk
anders is bepaald.

5.2. Genoemde prijzen zijn gebaseerd op franco levering inclusief emballages en inclusief alle
kosten en belastingen, tenzij anders is bepaald. Leveringen van goederen of diensten in
afwijking van de opdracht, worden door Opdrachtgever niet betaald, tenzij Opdrachtgever
hiervoor schriftelijk een aanvullende opdracht of toestemming heeft verstrekt.

5.3. Betaling vindt plaats uiterlijk dertig dagen nadat de factuur door Opdrachtgever is
ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Verbod tot cessie, verpanding en eigendomsoverdracht vorderingen
6.1. Het is Opdrachtnemer verboden uit de door Opdrachtgever versterkte opdrachten
voortvloeiende vorderingen zonder diens schriftelijke toestemming aan een derde te
cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. Dit
verbod heeft uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3.83 lid 2
BW.

Artikel 7: Retentie en reclame
7.1. Opdrachtnemer doet met het tot stand komen van deze overeenkomst/Opdracht
onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van eventueel aan haar toekomende
retentierechten en/of opschortingsrechten. Zij kan daar derhalve jegens Opdrachtgever
geen beroep op doen.

Artikel 8 Verrekeningsbevoegdheid
8.1. Opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtnemer dan wel enige aan
Opdrachtnemer gelieerde onderneming of ondernemingen uit welken hoofde dan ook al
dan niet opeisbaar en al dan niet onder tijdsbepaling of voorwaarde te verrekenen met al
hetgeen Opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde rechtspersoon of onderneming
aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zou mogen zijn.

Artikel 9: Auteursrecht en geheimhouding
9.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle van
Opdrachtgever afkomstige documenten dan wel overige bedrijfsinformatie en kennis in
de meest ruime zin des woords.

9.2. Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen die Opdrachtgever ter uitvoering van de
Opdracht of voorafgaand daaraan aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, zullen door
Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt en zullen op eerste
verzoek van Opdrachtgever worden geretourneerd.

9.3. Door opdrachtnemer vervaardigd ontwerp- c.q. tekenwerk en het mogelijk auteursrecht
daarop wordt bij acceptatie van de opdracht automatisch overgedragen aan
opdrachtgever. Opdrachtnemer doet daarmee afstand van zijn mogelijke auteursrecht.

Artikel 10: Ontbinding / Beëindiging Opdracht
10.1. Opdrachtgever heeft het recht om de Opdracht te allen tijde, zonder enige
aansprakelijkheid tot vergoeding van loon en/of kosten geheel of gedeeltelijk op te
zeggen dan wel deze te beëindigen, tenzij anders overeengekomen.

10.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien Opdrachtnemer diens eigen
faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van
betaling aanvraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt geplaatst, ofwel zich
geconfronteerd ziet met een beslag op een substantieel deel van diens vermogen, ofwel
dat de bedrijfsuitoefening voor een overwegend deel wordt gestaakt, dan wel de
zeggenschap in het bestuur of aandeelhouderschap van de Opdrachtnemer wijzigt; en
indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de Opdracht.

10.3. Ter keuze van de Opdrachtgever zal hij alsdan gerechtigd zijn de Opdracht geheel of
gedeeltelijk (voor het nog niet uitgevoerde deel) te ontbinden. De mogelijkheid van
ontbinding laat onverlet het recht van Opdrachtgever om de Opdracht verder zelf uit te
doen laten voeren.

10.4. Bij ontbinding van de Opdracht op grond van dit artikel zal de afrekening plaatsvinden op
basis van hetgeen reeds is gepresteerd de Opdrachtnemer met verrekening van al
hetgeen Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Opdrachtnemer.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op deze Algemene Voorwaarden de uitnodiging tot het doen van een aanbieding als ook
op de Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die
voortvloeien uit de Opdracht of enig ander tussen partijen bestaande rechtsverhouding.