fbpx

Volg ons

023-5374053

PRIVACYVERKLARING KENNEMERLAND BEHEER BV
U deelt bepaalde persoonsgegevens zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden.  Bij Kennemerland Beheer BV respecteren wij uw privacy. In deze verklaring beschrijven wij hoe Kennemerland Beheer B.V. omgaat met de persoonsgegevens van onze medewerkers, klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Kennemerland Beheer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Kennemerland Beheer laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Kennemerland Beheer B.V. is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Kennemerland Beheer B.V.
Zenegroenkade 4
2015 KV HAARLEM
023-5374053
info@kbwonen.nl
KvK nummer: 34047845
BTW nummer: NL004450097B01

Beveiliging
Kennemerland Beheer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.  Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek. Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?
Uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, legitimatie (naam en nummer), overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op een projectwebsite aan te maken, per mail, per app of telefonisch. De e-mails waarop u hebt geklikt en hebt geopend, plus het bijwonen van evenementen en zodra u interacties heeft via onze social media kanalen, zoals acties, pagina’s, promoties.

Doelen en grondslagen
Kennemerland Beheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doelen:

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, toestemming voor bijvoorbeeld het verstrekken van door u opgevraagde informatie,  voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u en voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen
Kennemerland Beheer BV bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Kennemerland Beheer BV te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Kennemerland Beheer BV de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Kennemerland Beheer BV de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kennemerland Beheer BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, waaronder andere werkmaatschappijen van Kennemerland Beheer BV, als dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, of noodzakelijk is voor een ander doel dat hiervoor is omschreven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ICT dienstverleners, accountants, makelaars, hypotheekbemiddelaars, adviseurs, Woningborg, notarissen, leveranciers, en (onder) aannemers. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kennemerland Beheer BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kennemerland Beheer BV uw persoonsgegevens aan derden die eveneens verwerkingsverantwoordelijke zijn en als zodanig zelf gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met privacy na te leven. In dergelijke gevallen kan Kennemerland Beheer BV een geheimhoudingsovereenkomst sluiten.

Waar slaan we uw gegevens op?
Uw persoonsgegevens worden op eigen server en wachtwoord beveiligd bewaard. Derden hebben hiertoe geen toegang. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten. Kennemerland Beheer B.V. slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook
Op deze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden via Nieuwbouw Nederland (Xitres). een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden per project willen informeren over nieuws op het gebied van nieuwbouwwoningen en aanverwante zaken . Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De bewaartermijn van uw gegevens is tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft voor de ontvangst van marketingmails, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen toezenden, waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kennemerland Beheer BV en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kbwonen.nl We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Functionaris gegevensbescherming
Kennemerland Beheer B.V. benoemt conform de wet een FG. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht op privacy en de borging ervan en kan gevraagd en ongevraagd advies geven over privacy-aangelegenheden.

De FG heeft ten minste de volgende taken:

·         Kennemerland Beheer B.V. informeert en adviseert over de verplichtingen uit hoofde van de wet;
·         toezien op naleving van de wet;
·         toezien op naleving van het beleid van Kennemerland Beheer B.V.;
·         optreden als contactpunt voor de AP.

De FG voert de taken onafhankelijk uit en is hierbij tot geheimhouding en vertrouwelijkheid verplicht.

Klachtenprocedures
Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen uit de wet, zoals nader uitgewerkt in dit beleid, door Kennemerland Beheer B.V. niet worden nageleefd, kan men zich wenden tot de FG. Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een acceptabel resultaat, kan men zich wenden tot de AP.

Beveiliging
Kennemerland Beheer draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen hebben tot doel, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te bieden, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Op de processen rond de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van informatie wordt toegezien door de FG en de verantwoordelijke voor de informatiebeveiliging.

Afhandelen incidenten en de meldplicht datalekken
Kennemerland Beheer B.V. zal conform de Meldplicht datalekken de AP in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens

Kennemerland Beheer B.V. zal conform de wet de betrokkenen in kennis stellen van de inbreuk als bedoeld in voorgaand lid, als de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer

Beveiliging
Kennemerland Beheer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  info@kbwonen.nl

5 december 2021