Volg ons

023-5374053


Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u hier het Investeringsmemorandum met bijlagen aanvragen.

KBwonen Grondfonds voor gemene rekening

Welkom op de webpagina van KBwonen Grondfonds voor Gemene Rekening. Dit fonds is geboren uit de gedachte dat er momenteel in Nederland veel te weinig gebouwd wordt en er in totaal circa één miljoen woningen bijgebouwd moeten worden. Deze hoeveelheid woningen is een resultaat van de uitgestelde vraag die door de crisis is veroorzaakt, de aangetrokken economie én de mate waarin de overheid niet in staat blijkt te zijn voldoende capaciteit te programmeren. Er is een hardnekkig mantra vanuit de politiek dat al deze woningen binnenstedelijk gebouwd zouden moeten worden, maar er zijn legio onderzoeken inmiddels gepubliceerd die aantonen dat maar circa 30-35% van deze opgave daadwerkelijk binnenstedelijk kan worden gefaciliteerd en zodoende de rest toch ergens buiten de stad zal moeten landen.

Het idee van dit fonds is dan ook simpel. Met uw participatie(s) worden er gronden gekocht die goed liggen in de westelijke randstad en voor ontwikkeling in aanmerking zouden kunnen komen. Het gebied waarop ingezet wordt loopt van Alkmaar tot Rotterdam en richting het oosten tot net voorbij Utrecht. Ook de regio Arnhem-Nijmegen,die rond Eindhoven en de grotere Brabantse steden zijn niet uitgesloten als er locaties zijn die aan de aankoopvereisten voldoen.

De aankoopvereisten zijn eigenlijk heel simpel. Allereerst moet er een vraag zijn waar nog geen woningprogrammering voor bestaat. Als die er is moet de locatie logisch liggen t.o.v. de bestaande stad dan wel het dorp en goed ontsloten kunnen worden. Tevens moet de locatie geen intrinsieke beperkingen kennen (denk aan bodemvervuiling o.i.d.) maar ook geen externe (denk Schiphol, hoofdgastranssportleidingen, hoogspanningsleidingen etc.).

Als er vervolgens aankopen zijn gedaan die aan dit profiel voldoen dan is het zaak om de gronden voor bestemmingswijziging geagendeerd te krijgen. Dit vergt de nodige overtuiging en onderbouwing richting het lokale bestuur vanuit de expertise van Kennemerland Beheer BV (de initiatiefnemer van dit fonds) én Combinatiebouw Kennemerland BV (de gelieerde opstalontwikkelaar). De realiteit is dat dit een vaak stroperig proces is dat soms ook wel eens vergt dat men wacht tot er weer verkiezingen geweest zijn. Alsdan zijn er wellicht nieuwe politieke verhoudingen waardoor de gewenste bestemmingswijziging meer kans krijgt.

Als de bestemmingswijziging eenmaal een feit is, zullen de gronden, na het sluiten van een anterieure overeenkomst met de desbetreffende gemeente, bouwrijp gemaakt worden waarna de kavels worden verkocht tegen een vooraf vastgestelde prijs aan Combinatiebouw Kennemerland die aansluitend de woningen ontwikkelt, verkoopt en realiseert. Na realisatie van de woningen zal  het openbaar gebied nog woonrijp gemaakt worden.

Samenvattend investeert u dus in de vitale samenleving van Nederland die een forse blijvende vraag naar woningen kent. Deze blijvende vraag is een resultante van het feit dat onze bevolking nog steeds groeit en de gemiddelde hoeveelheid mensen die één woning bewonen nog steeds afneemt als gevolg van onze welvaart. De woningprijzen zijn een direct resultaat van die vitale samenleving, feitelijk een deel van het steeds stijgende Bruto Binnenlands Product.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u hier het Investeringsmemorandum met bijlagen aanvragen.